Forretningsbetingelser

Generelle oplysninger
Disse forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt ved indgåelse af tale om køb af ydelse, produkter og services fra Maskelade ved Jane Hyldgaard, cvr nr. 34283397, Signalet 34, 4100 Ringsted. Tlf. 20720892 post@dukkeriget.dk

Fortrolighed
Maskelade ved Jane Hyldgaard
behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale, som måtte komme i Jane Hyldgaard Maskelades besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver fortroligt. Maskelade ved Jane Hyldgaard videregiver ikke sådanne informationer herunder kundens identitet uden forudgående skriftlig aftale med kunden.

Persondatapolitik
Hos Maskelade registrerer vi kun de oplysninger om dig, som kunden selv afgiver i forbindelse med køb af produkter og ydelser eller tilmelding til nyhedsbrev. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Maskelade behandler kundens oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Kundens oplysninger videregives ikke til tredjemand. Kundens oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes.

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) ekskl. moms.
Materialer, kurser, forløb og workshops betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende.

Afvikling, ændring og aflysning
Kurser, forløb workshops afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser, forløb eller workshops skulle blive aflyst på foranledning af Maskelade, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Maskelade gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Aflyses en dag på kurser, forløb eller workshops bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale. Hvis køber afbestiller sin deltagelse/køb inden otte dage før start, bliver kunden faktureret et administrationsgebyr på 5 % af kursusprisen plus moms. Hvis køber vil afbestille, når der er under otte dage til kursusstart, har kunden følgende valgmuligheder: Køber kan sende en anden person end kunden selv, eller køber kan udveksle sit kursus/forløb/workshop gebyr til nogle af Maskelades andre ydelser. Når der er otte dage eller mere til kursusstart, kan kunden ikke længere få pengene retur.

Maskelade kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er købers eget ansvar at sikre, at denne modtager mails fra Maskelade. Har kunden problemer, kan køber naturligvis altid kontakte Maskelade på: post@dukkeriget.dk. Kunden modtager også kvittering for sit køb på den mailadresse købet er gennemført med og det er kundens eget ansvar at gemme kvitteringen. Ved EAN NR. eller kortbetaling er kunden selv ansvarlig for at give Maskelade besked, hvis denne får nyt EAN NR. eller kort. Besked skal gives skriftligt på førnævnte e-mail adresse.

Fortrydelsesret for forbrugere
Kunden har 14 dage fortrydelsesret fra aftalens indgåelse, når kunden handler med Maskelade. Meddelelsen skal gives på mail til post@dukkeriget.dk. I meddelelsen skal kunden gøre Maskelade tydeligt opmærksom på, at denne ønsker at udnytte sin fortrydelsesret. Kunden kan også vælge at benytte Maskelades standardfortrydelsesformular og sende den til Maskelade på post@dukkeriget.dk. Formularen findes nederst på dette dokument.

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Hvis kunden ønsker ydelsen leveret før fristens udløb, kan kunden give Maskelade sit udtrykkelige, skriftlige, forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fortrydelsesfristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret. Har kunden givet sit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker kunden alligevel under leveringen at benytte din fortrydelsesret, skal kunden dog være opmærksom på, at Maskelade vil opkræve rimelig betaling for den del af ydelsen, der allerede er leveret. Uanset om kunden har købt ydelser eller produkter, skal kunden indenfor de 14 dage give Maskelade udtrykkelig meddelelse om, at kunden ønsker at fortryde sit køb, på e-mail post@dukkeriget.dk. Kunden kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte ydelser/produkter. Produkter skal returneres til Maskelade inden 14 dage, og kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returneringen. Når Maskelade har modtaget det returnerede produkt i ikke-forringet stand, refunderer Maskelade uden unødig forsinkelse kundens tilgodehavende.

Reklamationsret for forbrugere
Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt Maskelade med det samme, hvis kunden oplever problemer.

Rejseaktiviteter:
For rejseaktiviteter vedr. opgaver for virksomheder på Fyn og Jylland faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

Rettigheder
Maskelade har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til produkter, materialer, kurser, forløb og workshops. Ved køb af Maskelades ydelser opnår kunden personlig brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Maskelades virksomhed. Maskelades navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt de(t) købte og/eller leverede produkter/materialer og Maskelades navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Maskelades berettiget til en bod på 100.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Maskelade er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

 

Ansvar/ansvarsbegrænsning:
Ethvert erstatningsansvar, som Jane Hyldgaard og virksomheden Maskelade måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, forløb eller workshops er begrænset til direkte skade og tab. Maskelade og Jane Hyldgaard skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Jane Hyldgaard har handlet simpelt uagtsomt. Jane Hyldgaards erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog:
Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk. Maskelade kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller andet sprog.

Ændring af forretningsbetingelser
Maskelade og Jane Hyldgaard har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer I gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret. © 2018 Masklade. Alle rettigheder forbeholdes. Maskelade, Signalet 34, 4100 Ringsted, cvr. 34283397. Uoverensstemmelser mellem Maskelade og køberen skal afgøres efter dansk ret.

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

·      Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

·      Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale               om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

–             Bestilt den (*)/modtaget den (*)

–             Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

–             Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

–             Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis                formularens indhold meddeles på papir)

·      Dato